நீர்க்கட்டி எதனால் வருகிறது? Why does PCOD or PCOS Happen? | neerkatti in Tamil

நீர்க்கட்டி எதனால் வருகிறது? Why does PCOD or PCOS Happen? | neerkatti in Tamil | நீர்க்கட்டி வரக் காரணங்கள்

நீர்க்கட்டிக்கு 3 நாள் மருந்து

https://www.youtube.com/watch?v=55MKQHGRqjA

PCOD & PCOS- க்கு சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

http:// https://www.youtube.com/watch?v=Vh8mlJtY_xU&t=3s

PCOD வரக் காரணங்கள்

https://www.youtube.com/watch?v=43BmCiQWmLw